Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Alábbi Általános Szerződési Feltételek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF) az ILBROMO Kft. (továbbiakban: Vállalkozó), valamint az ILBROMO Kft. elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Fél (továbbiakban: Megrendelő), együttesen Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Vállalkozó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai kizárólag a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek.

Az ildesignwebshop.hu weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

1. Az ildesignwebshop.hu webáruház (weboldal) címe, működése, vonatkozó jogszabály:

1.1. A webáruház címe: www.ildesignwebshop.hu; URL: https://ildesignwebshop.hu/
1.2. A weboldal működése a Megrendelő vonatkozásában az ott szereplő technikai lépések alapján történik.
1.3. A weboldal működésére egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályai az irányadóak.

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: ILBROMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Ilbromo Kft.)
Székhely: 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3.
Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 141577
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23002869-2-13
Bankszámlaszám: 10701348-659914605-11000005

Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: ILBROMO Kft.
Telefon: 06/20 398-7969
E-mail: hello@il-design.net
Nyitva tartás: munkanapokon 10.00-18.00

3. Regisztráció, az általános szerződési feltételek elfogadása

3.1. A felhasználó (Megrendelő) a regisztráció és a vásárlás során – amennyiben a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni – köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációval Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen e-ÁSZF valamennyi rendelkezését. A Megrendelő a regisztráció folyamán adja meg a belépéshez szükséges jelszót. Amennyiben a jelszót elfelejti a Megrendelő, kérésére Vállalkozó azt ismételten a rendelkezésére bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő valamennyi kárért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséért a Vállalkozót felelősség nem terheli.
3.2. Jelen e-ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen e-ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Megrendelő között. 3.3. Ha a Megrendelő az e-ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

4. Megrendelés

4.1. A megrendelhető termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a webáruházban lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a webáruházunkban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.
4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A www.ildesignwebshop.hu weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.3. A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.4. A Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen e-ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Az adásvételi szerződés létrejötte

5.1. Ha a Megrendelő a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint megrendelést küld a webáruház oldalán (elektronikus úton leadott megrendelés), és a Vállalkozó a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Vállalkozó között. Vállalkozó a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.2. A Szerződő Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „Saját rendelés feladása” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.
5.3. A Megrendelő elfogadja, hogy a jelen fejezet szerint létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen e-ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
5.4. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A szerződés a Megrendelő számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

5.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ildesignwebshop.hu webáruház galériájában elérhető képek felhasználási jogával.
5.6. A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által a webáruházba feltöltött képanyagok tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy teljes körű jogosultsággal rendelkezik az általa feltöltött képért, azzal személyiségi jogokat, harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így a Megrendelő által feltöltött képanyagok tartalmával kapcsolatban kizárólag a Megrendelőt terheli mindenfajta felelősség. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogsértés gyanújának felmerülése esetén elálljon a megrendelés teljesítésétől.
5.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által feltöltött képanyagokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja, azonkívül a fájlokat más formában nem használja fel, és másik félnek nem adja át. A Vállalkozó kijelenti, hogy 30 napig tárolja adathordozóin a Megrendelő által feltöltött fájlokat, ezt követően azok törlésre kerülnek.

6. A szerződés hatálya

A jelen e-ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi ügyleteke terjed ki, amelyek az ildesignwebshop webáruházán keresztül, jelen e-ÁSZF szerinti szerződő Felek között jön létre, a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint. Jelen e-ÁSZF hatály nem terjed ki a szerződő Felek közötti egyéb kereskedelmi ügyletekre.

7. Árak

A webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

8. Kiszállítás, személyes átvétel, számlázás, fizetési feltételek

8.1. A termékek kiszállítását – arra irányuló igény esetén – a Vállalkozó mindenkori, szállítási szolgáltatást jogszerűen folytató partnerei végzik.
8.2. A megrendelt termék kiszállítását (átadását) a Vállalkozó a Megrendelőnek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő feltételekkel és időpontban teljesíti.
A házhoz szállítás költsége a vásárlás értékétől függően az alábbiak szerint alakul:

Méret Szállítási költség Utánvét 20×30 cm 900 Ft 200 Ft 30×30 cm 30×40 cm 40×40 cm 45×60 cm 60×60 cm 60×80 cm 80×80 cm 2300 Ft 50×100 cm 100×75 cm 100×100 cm 120×90 cm 100×120 cm

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

8.3. A megrendelt termékek telephelyen történő átadását a Vállalkozó munkanapokon, a megadott időben biztosítja.
8.4. A Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
8.5. A megrendelt termék ellenértéke készpénzben az áru átvételével egyidejűleg fizethető meg.

9. Az elállásra vonatkozó általános rendelkezések

Mivel a webáruházban az 5. pont szerint létrejött adásvételi szerződés alapján a terméket Vállalkozó a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő, illetve a terméket egyértelműen a Megrendelő személyére szabja, ezért a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Megrendelőt nem illeti meg a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló minta tájékoztatót a jelen e-ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

11. A jótállási vagy szavatossági igény bejelentése

11.1. Személyes bejelentés

A Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényét személyesen bejelentheti a Vállalkozónál (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.).
Személyes bejelentés esetén a Vállalkozó munkatársa a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
 • a kifogás rendezésének módját.

Amennyiben a kifogás rendezésének módja eltér a Megrendelő igényétől, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Vállalkozó – az átvétel írásbeli dokumentálása mellett – köteles a Megrendelő részére átadni.

11.2. Bejelentés írásban

A Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényét írásban is bejelentheti a Vállalkozónak (Ilbromo ft., 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Vállalkozó e-mail címe: hello@il-design.net)
Az igényt bejelentő levélnek tartalmaznia kell

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Vállalkozó tulajdonjogát a megrendelés tárgyát képező terméken a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
12.2. Az ildesignwebshoo.hu webáruház biztos alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelő terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
12.3. A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen e-ÁSZF elfogadásával együtt a Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, de bármikor jogosult ezen hozzájárulását írásos – Vállalkozó postai vagy e-mail címére (Ilbromo ft., 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3., e-mail cím: hello@il-design.net) megküldött – nyilatkozat formájában visszavonni. A Vállalkozó a Megrendelők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekben, annak teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vállalkozó a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
12.4. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani, illetve jelen e-ÁSZF helyébe új e-ÁSZF-et léptetni. Az esetleges módosítás, új e-ÁSZF a weboldalon való megjelenést követő napon lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályban lévő e-ÁSZF irányadó.
12.5. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, úgy a jelen e-ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (Törvényszék) jogosult.
12.6. Jelen e-ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
12.7. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a Vállalkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, a Fgtv. 17/A. § (1) és (1a) bekezdése szerinti tájékoztatókat a www.vankepem.hu webáruház tartalmazza, a Békéltető Testületek címe a következő linkeken érhető el: Békéltető Testületek
15.8. Jelen e-ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. január 03.

Ilbromo Kft.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Ilbromo Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pátria Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Copyright © 2018 – Ildesignwebshop.hu