Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Alábbi Általános Szerződési Feltételek elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra (e-ÁSZF) az ILBROMO Kft. (továbbiakban: Vállalkozó), valamint az ILBROMO Kft. elektronikus szolgáltatásait igénybe vevő Fél (továbbiakban: Megrendelő), együttesen Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A Vállalkozó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai kizárólag a jelen e-ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek.

Az ildesignwebshop.hu weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

1. Az ildesignwebshop.hu webáruház (weboldal) címe, működése, vonatkozó jogszabály:

1.1. A webáruház címe: www.ildesignwebshop.hu; URL: https://ildesignwebshop.hu/
1.2. A weboldal működése a Megrendelő vonatkozásában az ott szereplő technikai lépések alapján történik.
1.3. A weboldal működésére egyebekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályai az irányadóak.

2. A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: ILBROMO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Ilbromo Kft.)
Székhely: 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3.
Cégjegyzékszám: Cg. 13 09 141577
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23002869-2-13
Bankszámlaszám: 10701348-659914605-11000005

Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: ILBROMO Kft.
Telefon: 06/20 398-7969
E-mail: hello@il-design.net
Nyitva tartás: munkanapokon 10.00-18.00

3. Regisztráció, az általános szerződési feltételek elfogadása

3.1. A felhasználó (Megrendelő) a regisztráció és a vásárlás során – amennyiben a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni – köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. A regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztrációval Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a jelen e-ÁSZF valamennyi rendelkezését. A Megrendelő a regisztráció folyamán adja meg a belépéshez szükséges jelszót. Amennyiben a jelszót elfelejti a Megrendelő, kérésére Vállalkozó azt ismételten a rendelkezésére bocsátja. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő valamennyi kárért a jelszó tulajdonosát terheli a felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséért a Vállalkozót felelősség nem terheli.
3.2. Jelen e-ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen e-ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Megrendelő között. 3.3. Ha a Megrendelő az e-ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

4. Megrendelés

4.1. A megrendelhető termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a webáruházban lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a webáruházunkban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.
4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A www.ildesignwebshop.hu weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.3. A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
4.4. A Megrendelő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen e-ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Az adásvételi szerződés létrejötte

5.1. Ha a Megrendelő a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint megrendelést küld a webáruház oldalán (elektronikus úton leadott megrendelés), és a Vállalkozó a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Vállalkozó között. Vállalkozó a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított két munkanapon belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
5.2. A Szerződő Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának „Saját rendelés feladása” ikonra kattintás megerősítésével jön létre.
5.3. A Megrendelő elfogadja, hogy a jelen fejezet szerint létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen e-ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
5.4. A szerződés magyar nyelven jön létre, azt a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A szerződés a Megrendelő számára a webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

5.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ildesignwebshop.hu webáruház galériájában elérhető képek felhasználási jogával.
5.6. A Vállalkozó nem vizsgálja a Megrendelő által a webáruházba feltöltött képanyagok tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy teljes körű jogosultsággal rendelkezik az általa feltöltött képért, azzal személyiségi jogokat, harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, így a Megrendelő által feltöltött képanyagok tartalmával kapcsolatban kizárólag a Megrendelőt terheli mindenfajta felelősség. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy szerzői jogsértés gyanújának felmerülése esetén elálljon a megrendelés teljesítésétől.
5.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által feltöltött képanyagokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja, azonkívül a fájlokat más formában nem használja fel, és másik félnek nem adja át. A Vállalkozó kijelenti, hogy 30 napig tárolja adathordozóin a Megrendelő által feltöltött fájlokat, ezt követően azok törlésre kerülnek.

6. A szerződés hatálya

A jelen e-ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott olyan elektronikus kereskedelmi ügyleteke terjed ki, amelyek az ildesignwebshop webáruházán keresztül, jelen e-ÁSZF szerinti szerződő Felek között jön létre, a jelen e-ÁSZF rendelkezései szerint. Jelen e-ÁSZF hatály nem terjed ki a szerződő Felek közötti egyéb kereskedelmi ügyletekre.

7. Árak

A webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

8. Kiszállítás, személyes átvétel, számlázás, fizetési feltételek

8.1. A termékek kiszállítását – arra irányuló igény esetén – a Vállalkozó mindenkori, szállítási szolgáltatást jogszerűen folytató partnerei végzik.
8.2. A megrendelt termék kiszállítását (átadását) a Vállalkozó a Megrendelőnek az e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő feltételekkel és időpontban teljesíti.
A házhoz szállítás költsége a vásárlás értékétől függően az alábbiak szerint alakul:

Méret Szállítási költség Utánvét 20x30 cm 900 Ft 200 Ft 30x30 cm 30x40 cm 40x40 cm 45x60 cm 60x60 cm 60x80 cm 80x80 cm 2300 Ft 50x100 cm 100x75 cm 100x100 cm 120x90 cm 100x120 cm

A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

8.3. A megrendelt termékek telephelyen történő átadását a Vállalkozó munkanapokon, a megadott időben biztosítja.
8.4. A Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
8.5. A megrendelt termék ellenértéke készpénzben az áru átvételével egyidejűleg fizethető meg.

9. Az elállásra vonatkozó általános rendelkezések

Mivel a webáruházban az 5. pont szerint létrejött adásvételi szerződés alapján a terméket Vállalkozó a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő, illetve a terméket egyértelműen a Megrendelő személyére szabja, ezért a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Megrendelőt nem illeti meg a 14 napon belül gyakorolható, indokolás nélküli elállási jog.

10. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló minta tájékoztatót a jelen e-ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

11. A jótállási vagy szavatossági igény bejelentése

11.1. Személyes bejelentés

A Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényét személyesen bejelentheti a Vállalkozónál (Pátria Zrt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.).
Személyes bejelentés esetén a Vállalkozó munkatársa a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt, valamint
 • a kifogás rendezésének módját.

Amennyiben a kifogás rendezésének módja eltér a Megrendelő igényétől, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Vállalkozó – az átvétel írásbeli dokumentálása mellett – köteles a Megrendelő részére átadni.

11.2. Bejelentés írásban

A Megrendelő jótállási vagy szavatossági igényét írásban is bejelentheti a Vállalkozónak (Ilbromo ft., 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Vállalkozó e-mail címe: hello@il-design.net)
Az igényt bejelentő levélnek tartalmaznia kell

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a kifogásolt termék megnevezését, vételárát
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Vállalkozó tulajdonjogát a megrendelés tárgyát képező terméken a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
12.2. Az ildesignwebshoo.hu webáruház biztos alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelő terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
12.3. A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen e-ÁSZF elfogadásával együtt a Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön, de bármikor jogosult ezen hozzájárulását írásos – Vállalkozó postai vagy e-mail címére (Ilbromo ft., 2011 Budakalász, Berdó dűlő 3252/3., e-mail cím: hello@il-design.net) megküldött – nyilatkozat formájában visszavonni. A Vállalkozó a Megrendelők adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekben, annak teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vállalkozó a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
12.4. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani, illetve jelen e-ÁSZF helyébe új e-ÁSZF-et léptetni. Az esetleges módosítás, új e-ÁSZF a weboldalon való megjelenést követő napon lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályban lévő e-ÁSZF irányadó.
12.5. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, úgy a jelen e-ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (Törvényszék) jogosult.
12.6. Jelen e-ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
12.7. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a Vállalkozó Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, a Fgtv. 17/A. § (1) és (1a) bekezdése szerinti tájékoztatókat a www.vankepem.hu webáruház tartalmazza, a Békéltető Testületek címe a következő linkeken érhető el: Békéltető Testületek
15.8. Jelen e-ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. január 03.

Ilbromo Kft.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Ilbromo Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pátria Zrt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, hibás teljesítés esetén, ha szerződése ilyen kikötést tartalmaz, annak alapján a vállalkozás jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Copyright © 2018 – Ildesignwebshop.hu